Medlemsvillkor

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i Malmahus Gym är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att checka in med mobilen. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemskort tas en administrativ avgift ut för inpassering till gymmet. Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Medlem är skyldig att omgående meddela Malmahus Gym vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Malmahus Gym går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

§ 2. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning

Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via autogiro

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 20-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt medlemskap betalar du klubbavgiften samt den första träningsperioden fram till första autogirodragningen. Malmahus Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro prisjusteras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinarie pris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månadersperioden gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Ungdomskortet prisjusteras till nuvarande studentpris den 1 september året ungdomen fyller 16 år. Studentpriset omjusteras till ordinarie pris den 1 september året ungdomen fyller 19 år om inte giltigt studentintyg visats upp. Studentkortet prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Retroaktiva betalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven mottagare på en viss dag (förfallodagen), via autogiro.

Betalning via faktura

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift tillkommer på samtliga fakturor. Malmahus Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning

Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med bindningstid). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas. Malmahus Gym rekommenderar att uppsägning sker via telefon eller mail.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2månader. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av Malmahus Gym vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav Malmahus Gym.

§ 5. Prisändringar

Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd

Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Malmahus Gym aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap.

§ 8. Dopning

Malmahus Gym har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar

Malmahus Gym förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Malmahus Gym förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Malmahus Gym kommer detta att meddelas av Malmahus Gym. Registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad har rätt att vända sig till Malmahus Gym och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om grov överträdelse av våra trivselregler begås kan medlem bli permanent spärrad, detta medför att vi kommer spara nödvändiga uppgifter i ett slutet system.

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Malmahus Gym.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Malmahus Gym tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Malmahus Gym – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Malmahus Gym.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

§ 11. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering

För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Malmahus Gym rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Malmahus Gym chattfunktion på hemsidan eller mail. Vid reklammation vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid, via Malmahus Gym chattfunktion på hemsidan eller mail. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Kontakt: Ångerrätt vid köp på internet
Malmahus Gym Kundservice
Mån-fre (helgfria dagar) 06.00-22.00 Lunchstängt 12.00-13.00
0157454400
info@malmahus.se

Kontakt: Reklamation
Malmahus Gym Kundservice
Mån-fre (helgfria dagar) 06.00-22.00 Lunchstängt 12.00-13.00
0157454400
info@malmahus.se

styrketraning